عشق

  یعنی کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر

     و 

        بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا