افراد موفق کسانی نیستند که کارها را عجیب و غریب انجام می دهند افراد موفق کسانی هستند که کارها را متفاوت انجام می دهند.