این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می‌گذرانی مهم است.