ناراحت به نظر می رسد و افسرده . کم پیش می اومد که خنده رو نباشه ولی عجیب بود که امروز مثل همیشه نبود . . .

در جوابم گفت : چیزی که بش امید بسته بودم امروز از دستم پرید.

چی میشه گفت و چیکار میشه کرد ...

امروز منهدم شدم ... 

دلداری دادن یک دوست تنها کاری بود که از دستم بر می اومد ...

 ولی