میگن هر موقع که آب نوشیدی بگو یا حسین .

اما این روزا که آب می بینی و نمی نوشی آهسته بگو:  یا اباالفضل