ماهی کوچکی در اقیانوس به ماهی بزرگ دیگری گفت: ببخشید آقا، شما از من بزرگ تر و با تجربه تر هستید و احتمالا می توانید به من کمک کنید تا چیزی را که مدت ها همه جا در جست و جوی آن بوده ام و نیافته ام را پیدا کنم؛ ممکن است به من بگویید: اقیانوس کجاست؟!

ماهی بزرگ تر پاسخ داد: اقیانوس همین جاست که شما هم اکنون در آن شنا می کنید.

ماهی کوچک پاسخ داد: نه! این که من در آن شنا می کنم آب است نه اقیانوس. من به دنبال یافتن اقیانوس هستم نه آب و با سرخوردگی دور شد.

نتیجه اخلاقی :
خداوند نعمت های زیادی را به همان اندازه که در اقیانوس برای ماهی فراهم کرده، در اختیار ما قرار داده است. اما شاید باید تصمیم بگیریم که این نعمتهای خداوندی را درست ببینیم و بدانیم که هر روز از زندگی خود را چگونه می خواهیم بگذرانیم.

نعمت و برکت در همه جا و همه وقت در انتظار شما است. حرکت از تو و برکت از او
 

 فقط کافی است آن را بخواهید و همین الان خود را به آن متصل کنید.