اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید