پوزش خواستن از پس اشتباه ،

زیباست

حتی اگر از یک کودک باشد.