١- یهو نگاه میکنی می بینی خانوادت که ٣ نفر بیشتر نیستن ۵ خط موبایل دارن

٢- واسه همکارت ایمیل میفرستی،در حالیکه میز بغل دستی تو نشسته .

٣- رابطت با اقوام و دوستانی که ایمیل ندارن کمتر و کمتر میشه تا به حد صفر برسه

۴- ماشینت رو جلوی در خونه پارک میکنی بعدش با موبایلت زنگ میزنی خونه که بیان کمک چیزایی رو که خریدی ببرن داخل .

۵- هر آگهی تلویزیونی یه آدرس اینترنتی هم داره

۶- وقتی خونه رو بدون موبایلت ترک میکنی،استرس همه وجودت رو میگیره و با سرعت برمیگردی که موبایلت رو برداری، بدون توجه به اینکه ٢٠-٣٠ سال از عمرت رو بدون موبایل گذروندی 
٨- صبحها قبل از خوردن صبحونه اولین کاری که میکنی سر زدن به اینترنت و چک کردن ایمیله

٩- الان در حالیکه این مطلب رو میخونی،سرت رو تکون میدی و لبخند میزنی

١٠- اینقدر سرگرم خوندن این مطلب بودی که حتی متوجه نشدی این لیست شماره ٧ نداره .

١١- الان دوباره برگشتی بالا که چک کنی شماره ٧ رو داشته یا نه

١٢- و من مطمئنم که اگه دوباره برگردی بالاحتماً شماره ٧ رو پیداش میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه نکردی

١٣- دوباره برمیگردی بالا ولی شماره ٧ رو پیدا نمیکنی،خوب من شوخی کردم ولی نشون میده که تو به خودت هم اعتماد نداری و هرچی بقیه میگن باور میکنی.