از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:


 ثروت ، بدون زحمت

  لذت، بدون وجدان

 دانش، بدون شخصیت

  تجارت، بدون اخلاق

  علم، بدون انسانیت

  عبادت، بدون ایثار

 سیاست، بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد. در نظر گرفتن این موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است.