زندگی دشمن شما نیست،

اما

طرز فکرتان

می‌تواند دشمن شما باشد ...