درنبرد بین

روزهای سخت وانسانهای سخت ،

این انسانهای سخت هستند که باقی می‌مانند

نه روزهای سخت . .....