جنگ
پسر کوچکی از پدرش پرسید : بابا ، جنگ چگونه به وجود می آید ؟
پدر جواب داد : پسرم فرض کن که دو کشور آلمان و انگلستان ، با همدیگر اختلافی دارند . . .
مادر بچه که تازه وارد شده بود ، گفت : آلمان چه کاره است که با دولتی مثل انگلستان اختلاف داشته باشد ؟!
شوهر جواب داد : ما فرض کردیم خانم . . .
مادر جیغ کشید : بی خود فرض کردید ، این فرض که صحیح نیست . . .
شوهر که عصبانی شده بود ، وسط حرف او پرید و گفت : اصلاً به شما چه مربوطه که در صحبت ما دخالت می کنی ؟
زن چهره در هم کشید و گفت : سر من داد می زنی ؟!
و بشقابی را که روی میز بود ، برداشت تا آن را بر سر شوهرش بکوبد . . .
اما بچه وسط پرید و گفت : بس است پدر ، من فهمیدم که جنگ چگونه پدید می آید .

****************

مراحل سه گانه ی ازدواج
جوانی قصد ازدواج داشت ، پدرش گفت : بدان ازدواج سه مرحله دارد . مرحله ی اول ماه عسل است که در آن تو صحبت می کنی و زنت گوش می دهد . مرحله ی دوم آن است که زنت حرف می زند و تو گوش می کنی . اما مرحله ی سوم که خطرناک ترین مرحله است ، موقعی می باشد که هر دو بلند داد و فریاد می کشید و همسایه ها گوش می کنند !!