چرا دروغ میگی ؟

.

.

.

چون میخوام حقیقتو پیش خودم نگه دارم ...