براى آنکه بهتر به ارزش «یک سال» پى ببرید، از دانش آموزى که در یک درس نمره نیاورده است ،سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک ماه» پى ببرید، از مادرى که نوزاد نارس به دنیا آورده است ،سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک هفته» پى ببرید، از سردبیر یک هفته‌نامه، سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک ساعت» پى ببرید، از عشّاقى که در انتظارملاقات یکدیگرند، سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک دقیقه» پى ببرید، از مسافرى که به قطار نرسیده است ،سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک ثانیه» پى ببرید، از فردى که از یک حادثه جان سالم بدر برده است، سوال کنید

براى آنکه بهتر به ارزش «یک هزارم ثانیه» پى ببرید، از دونده‌اى که مقام دوم المپیک را در رشته دو ١٠٠ متر کسب کرده است، سوال کنید

قدر لحظه لحظه عمرتان را بدانید! و به یاد داشته باشید که زمان در انتظار هیچکس نمی‌ماند. «دیروز» جزء تاریخ است و «فردا» خیالى بیش نیست. «امروز» هدیه‌اى است که در اختیار شما قرار گرفته است