هرگاه بنده ای مرا بخواند آن چنان به سخنان او گوش می سپارم که گویی بنده ای جز او ندارم
[تصویر: cc0f37b148157b4097a2ab2e9fda7f5a.gif]اما شگفتا بنده ام همه را چنان می خواند که گویی همه خدای اویند جز من
[تصویر: cc0f37b148157b4097a2ab2e9fda7f5a.gif]