مطلب آخر اینکه :

بگریز دوست من به تنهایی ات بگریز

از بانگ بزرگ کوچکان کر  

بگریز

از های و هوی

از مشغله از خود از ...