خشم گرفتن و مجازات کردن از انگاره ی حیوانی مان بر جای مانده است. آدمی تازه زمانی سخنگو می شود که این هدیه ی سنگین بدرد نخور را به حیوانات بازپس دهد