یا سقفی بالای سرت هست؟
نانی برای خوردن

لباسی برای پوشیدن

و ساعتی برای خوابیدن داری؟

 آری

نامی برای خوانده شدن

کتابی برای آموختن

و دانشی برای یاد دادن داری؟

 آری

بدنی سالم برای برداشتن سبد یک پیرزن.

سقفی برای شاد کردن یک کودک

دهانی برای خندیدن و خنداندن داری؟

آری

لحظه‌ای برای حس کردن

قلبی برای دوست داشتن

و خدایی برای پرستیدن داری؟

 آری

پس خوشبختی بسیار خوشبخت.