در لذتی که به قباحتی آمیخته بود خوشحال نباشید و اندیشه کنید که لذت نمی ماند ولی قباحت می ماند.