مردی به رئیسش تلفن می زند اما همسر رئیس گوشی را بر می دارد.

همسر رئیس می گوید: «متأسفم، او هفته گذشته فوت کرد.»

روز بعد مرد دوباره به رئیس زنگ می زند و همسر رئیس پاسخ می دهد: «به شما گفتم، او هفته گذشته فوت کرده است.»

باز هم روز بعد، مرد به رئیس زنگ می زند و می خواهد که با رئیس صحبت کند.

همسر رئیس عصبانی می شود و فریاد می زند: «قبلاً دو بار به شما گفتم، شوهرم، رئیس تو، هفته گذشته مرد. چرا دوباره تماس می گیری؟»

مرد پاسخ می دهد: «من فقط دوست دارم پاسخ پرسشم را بشنوم...»