دو تا کارگر در حال کار بودند. یکی زمین را می کند و دیگری آن را پر می کرد.

عابری که از آنجا رد می شد از آنها پرسید: «چرا کار بیهوده انجام می دهید؟»

یکی از آن دو کارگر که از سوال عابر ناراحت شده بود، گفت: «ما کار بیهوده انجام نمی دهیم. ما همیشه سه نفریم. یکی زمین می کند، دومی لوله را کار می گذارد و سومی رویش را پر می کند. امروز نفر دوم مریض بوده و سر کار نیامده است ولی ما وظیفه خودمان را انجام می دهیم.»

نتیجه اخلاقی :

فقط ماشین برای انجام صحیح وظایفش به آموزش نیاز ندارد. حتی کارگران ساده نیز به حداقلی از آموزش و قدرت تحلیل نیاز دارند که باید در مجموعه اقدامات مدیریت از مرحله جذب تا ... مورد توجه قرار بگیرد.