جهان مدرن : موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود.
جهان سوم: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

 جهان مدرن : مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند.
جهان سوم: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود.

جهان مدرن : افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.
جهان سوم: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.

جهان مدرن: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند.
جهان سوم: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود.

جهان مدرن: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.
جهان سوم: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

جهان مدرن : اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.
جهان سوم: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.

جهان مدرن: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود.
جهان سوم: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد.

جهان مدرن: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند.
جهان سوم: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار میشوند.

جهان مدرن: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند.
جهان سوم: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند.

جهان مدرن: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است.
جهان سوم: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند.

جهان مدرن: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.
جهان سوم: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.

جهان مدرن: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید.
جهان سوم: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد.

جهان مدرن: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است.
جهان سوم: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند.