بعد از چند هفته از استخدام یک مرد جوان، مدیر منابع انسانی شرکت او را به دفتر خود فرا خواند.

مدیر پرسید: «این یعنی چه؟ هنگام استخدام تو گفتی که 5 سال سابقه کار داری. اما حالا فهمیدیم که این اولین کار توست و اصلاً سابقه کار نداری.»

مرد جوان پاسخ داد: «خب در آگهی استخدام گفته بودید که یک نفر با قوه تخیل قوی می خواهید.»