در میان هر سیب

دانه ها محدود است

در دل هر دانه

سیب ها نا محدود است،

چیستانیست عجیب ،

دانه باشیم نه سیب ....