زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت!
           
دکتر علی شریعتی