روزی شیطان تصمیم گرفت از کار خود دست بکشد، بنابر این اعلام کرد: می خواهد ابزارش را با قیمت مناسب به فروش بگذارد۰
پس وسایلش را که شا مل خود پرستی، نفرت، ترس، خشم، حرص،حسادت شهوت، ۰۰۰ می شد را به نمایش گذاشت.
اما یکی از ابزارش بیشتر از همه کهنه و کار کرده به نظر می رسید و شیطان حاضرنبود که آن را به قیمت ارزان بفروشد، کسی از او پرسید
این وسیله گران قیمت چیست؟
شیطان گفت این نو میدی و افسردگی است۰ چون این وسیله برای من از تمامی ابزارهای دیگر بیش تر موثر واقع شده از همه نیز گران تر است
هرگاه سایر وسایلم بی اثر می شوند با این وسیله می توانم قلب انسانها را بگشایم۰ اگر بتوانم کسی را وادارم که احساس نا امیدی و دلسردی کند
می توانم هر کاری با روح و جسم او انجام دهم.