عیدتون مبارک

اینم آخرین مطلب امروز:

گاه گاهی به درد دل خود میخندم

خلق دارند تصور ، که دلی خوش دارم . . .

*****************

الهی هر کجا باشی وجودت بی بلا باشد

 سرو دستت علی گیرد ، نگهدارت خدا باشد ...