چرا گاهی از خدا می خواهیم ولی جوابی نمی آید ؟ مگر نه اینکه او مهربان ترین است ؟

 چون تو به خدا از ته قلب و اعماق وجودت اطمینان و ایمان نداری!

چون زمانی که او ما رو صدا کرد بهش جواب ندادیم.

چون چیزی ازش می خواهیم که اصلا برامون جز ضرر و زیان نباشه  بسا بعد از چند وقت از اینکه خواستمون برآورده نشده خدا روشکر کنیم

نظر شما چیه ؟××××