یک روز رسد نشاط اندازه کوه
یک روز رسد غمی به اندازه دشت
افسانه زندگی چنین است گلم
در سایه کوه باید از دشت گذشت