حسادت اولین درس شیطان به انسان احمق است . ( ضرب المثل فرانسوی )
– تاریک ترین شب هم قادر نیست ستاره ها را خاموش کند .
– قبل از ازدواج چشمانت را خوب باز کن و بعد از ازدواج ببند . ( ضرب المثل روسی )
– هنر زندگی در این است که بتوانی صداقت دستهایت را به همگان نشان دهی
- کسی که دوربین نباشد ، گرفتار خطرهای نزدیک می شود . ( کنفسیوس )
- چه زیباست که قبل از غلبه ببخشایند و قبل از تمنا بدهند . ( حضرت علی (ع ) )
- هیچ نعمتی ، چون نشاط و خوشدلی نیست .
– کسی که به امید شانس زنده باشد ، سالها قبل مرده است .
– بدبختی همیشه از دری وارد می شود که برای او باز گذاشته اند . ( ضرب المثل چکسلواکی )
– آنگه امروز را ازدست می دهد ، فردا را نخواهد یافت ، خوشبختی آینده در استفاده از زمان حال است.