هر کجا زمینی را بکاوی گنجی خواهی یافت به شرط آنکه با ایمان یک دهقان زمین را بکاوی.

 [جبران خلیل جبران]