با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.

دکتر شریعتی