اگر سخن گفتن نقره است پس سکوت طلاست !

**************

گفتم بگو

سکوت کرد .....

و من همچنان گوش می کنم ...

*************

یا مودبانه سخن بگو یا عاقلانه سکوت کن .

*************

تنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند

*************

گاه سکوت یک دوست معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست.

*************

هر گاه دیدی که مردم به کلام خود فخر می کنند,تو به سکوت خود فخر کن." لقمان حکیم

*************

من سکوت را از آدم پرگو آموختم ، برداری را از نابردبار و مهربانی را از نامهربان . اما عجیب است که قدردان این آموزگاران نیستم.