بگذار زندگی تو را به مبارزه ات بخواند تا که جسارت یابی.

بگذار برانگیزدت،برپاداردت.بگذار ترا برگیرد،با تو بیامیزد.بگذار شکوه یک صبح آرام و ساده را نشانت دهد.

بگذار اعجاز دنیای پیچیده درونت را با تو باز نماید.بگذار یاریت دهد تا که باورهایت را دریابی و خود را و درنهایت خدای را باز شناسی ! بگذار از توان خویش تو را مبهوت کند.

*************************

مبارزه هر قدر صعب, صعود را ادامه بده. شاید قله تنها در یک قدمی تو باشد.

*************************

تنها یک چیز می تواند تحقق یک رؤیا را نا ممکن کند، ترس از شکست.
دو چیز می تواند آدمی را از تحقق بخشیدن به رؤیاهایش باز دارد، این که تصور کند رؤیاها غیر ممکن هستند، یا، با یک گردش ناگهانی چرخ فلک، درست زمانی که هیچ انتظارش را ندارد، ببیندکه تحقق آنها ممکن شده است. در این لحظه، ناگهان هراسی سر بر می آورد: هراس از راهی که آدم نمیداند به کجا می انجامد، از زندگی ای سرشار از مبارزه های ناشناخته، از احتمال ناپدید شدن ناگهانی همه چیزهایی که آدم به آن ها عادت کرده است.