انسان ها دو دسته اند :
آن هایی که بیدارند در تاریکی و
آن هایی که خوابند در روشنایی .