اگر به اندازه ى ترس از یک پاسبان، از خدا مى ترسیدیم، کار ما امروز به این جا نمى کشید!