مرگ حقیقی ترین واقعیت زندگی ما که آن را فراموش کرده ایم.

برای دلباختگی یک لحظه کافی است ، اماعشق حقیقی به وقت نیاز دارد .