سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی ؟
در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی !