بگویید بر گورم بنویسند :
زندگی را دوست داشت ، ولی آن را نشناخت
مهربان بود ، ولی مهر نورزید
طبیعت را دوست داشت ، ولی از آن لذت نبرد
در ابگیر قلبش جنب و جوش بود ، ولی کسی بدان راه نیافت
در زندگی احساس تنهایی می کرد ، ولی هرگز دل به کسی نداد
و خلاصه بنویسید
زنده ماندن را برای زندگی دوست داشت
نه زندگی را برای زنده بودن