آموخته ام
چیزهای کم اهمیت را تشخیص دهم و سپس آن ها را نادیده بگیرم.
*****************
آموخته ام
که باخت در یک نبرد کوچک را به قصد برد در یک جنگ بزرگ بپذیرم .
******************
آموخته ام
زندگی را از طبیعت بیاموزم ، چون بید متواضع باشم ، چون سرو ، راست قامت‌‌، مثل صنوبر ، صبور ، مثل بلوط مقاوم ، مثل رود ،روان ، مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با کرامت باشم .
******************
آموخته ام
که اگر مایلم پیام عشق را بشنوم ، خود نیز بایستی آن را ارسال کنم .
******************
آموخته ام
ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد ، بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.
******************
آموخته ام
دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند ولی آنرا متفاوت ببنند.
******************
آموخته ام
کافی نیست فقط دیگران را ببخشیم ، بلکه گاهی خود را نیز باید ببخشیم .