آنروز که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش
 دکتر علی شریعتی