مردی در حیاط خانه‌اش مشغول چمن‌زنی بود که دید همسایه از خانه بیرون آمد.

رفت سمت صندوق پستی، در آن را باز کرد.

داخل آن را با دقت بررسی کرد و بعد محکم در صندوق را بست و رفت.


چند دقیقه بعد دوباره مرد همسایه آمد بیرون و رفت سراغ صندوق پستی، باز داخل آن را نگاهی انداخت و دوباره در آن را محکم بست و رفت.


این کار چند بار تکرار شد.


مرد که از کار همسایه حسابی گیج شده بود رفت جلو و از همسایه پرسید:
مشکلی پیش اومده؟!


همسایه جواب داد: معلومه که مشکلی هست! این کامپیوتر خنگ جدیدم همه‌اش میگه نامه جدیدی داری، صندوق پستی‌ات رو چک کن!