آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد

 آزادی خود ماه است که او را پایبند میکند.