هیچ چیز واقعا خراب نیست !حتی ساعتی که از کار افتاده نیز دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد.

زندگی به آن بدی که تصور می کنید نیست ...