می‌گویند: در محضر مرحوم آیت الله العظمیََ، آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری‌، مؤسّس حوزه‌ی علمیّه ی قم، این سخن به میان آمد:

ملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!

 ایشان فرمودند: به نظر من،
ملّا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است!