طلبه جوانی از شیخ مقدس اردبیلی(ره) پرسید:  جناب شیخ آیا شما گناه میکنید؟

شیخ از جواب دادن امتناع کرد. طلبه سوال خود را تکرار کرد و آنقدر سماجت به خرج داد که شیخ را به جواب واداشت:

نه.

طلبه این بار پرسید: آیا فکر گناه کردن هم نمیکنید؟  

شیخ خاموش ماند.

و باز اصرار های طلبه ...  تا اینکه شیخ با متانت رو به طلبه جوان کرد و فرمود:

آیا تو نجاست میخوری:

طلبه گفت : نه

شیخ فرمود آیا فکر خوردن نجاست را هم میکنی؟