از حکیمی پرسیدند: زمان غذا خوردن چه وقتی است؟

گفت: برای ثروتمند، زمانی که گرسنه شود

و برای فقیر، زمانی که غذایی بیابد ...