گبری را گفتند که :  "مسلمان شو"

گفت: اگر مسلمانی این است که بایزید می کند من طاقت ندارم و نتوانم کرد ؛

و اگر این است که شما می کنید بدین هیچ احتیاجی ندارم !

منبع : تذکره الاولیاء