گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد. بیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نماشد... ولی ما هنوز صادق ترینیم